WARRANTY POLICY

ใบรับประกันฮาเมอร์
 • สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับการประกันนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ ของลูกค้าตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้
 • ฮาเมอร์รับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์หากมีข้อบกพร่องจากวัสดุจากโรงงานหรือการทำงานของสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานภายในระยะเวลาของการรับประกัน
 • ลูกค้าควรอ่านศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการรับประกันร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ในเอกสารนี้อย่างถี่ถ้วน การวิเคราะห์ความบกพร่องของฮาเมอร์อาจรวมถึงการซ่อมแซมการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติลูกค้าที่จะได้รับการยินยอมจากการเรียกร้อง

มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์ตามข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ให้ไว้และดูแลบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ รวมถึงลูกค้าต้องสามารถมอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใดๆที่จำเป็น หลักฐานสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องภายในระยะเวลาการรับประกัน

การรับประกันข้อบกพร่องจะไม่มีผลบังคับใช้หากข้อบกพร่องเกิดจากสาเหตุที่มาดังนี้
 • การใช้งานที่ผิดปกติไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์
 • การติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ของฮาเมอร์ใดๆ โดยไม่ถูกต้อง
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์
 • การใช้งานผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์เกินกว่าข้อกำหนดที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้กำหนดไว้
 • การใช้ชิ้นส่วนฮามเมอร์ที่ไม่ใช่ของแท้กับผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์บนยานพาหนะดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
 • การใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากทราบข้อบกพร่องแล้ว
 • ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ้า หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • ข้อบกพร่องจากการแข่งรถหรือการใช้ในการแข่งขัน
 • ความเสียหายที่เกิดจากลูกเห็บ การกัดกร่อนของน้ำทะเล หรือน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือ
 • การใช้งานผิดประเภท ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพื่อขอรับการรับประกันลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • ส่งคืนผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์ไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตด้วยตนเองหรือจัดส่งให้
 • นัดหมายกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อนำรถที่ติดตั้งเข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบ
 • แสดงหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์ต่อตัวแทนจำหน่ายหรือทางฮาเมอร์
 • ผลิตภัณฑ์ที่เรียกร้องจะได้รับการตรวจสอบและจะได้รับการพิจารณาว่าอยู่ภายใต้เกณฑ์หรือไม่
 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับการประกันและไม่ถูกดำเนินการต่อ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและลูกค้าจะได้รับการปฏิเสธในการรับประกันการเรียกร้อง
 • ฮาเมอร์จะรับประกันเฉพาะเมื่อซื้อสินค้าใหม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายฮาเมอร์ที่ได้รับอนุญาต
 • สินค้าที่ “ใช้แล้ว” หรือ “กล่องเปิด” จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในการแข่งขัน การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์จะรวมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่ทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่ำข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ฮาเมอร์จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์ที่มีข้อบกพร่องโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
หากเงื่อนไขทั้งหมดของการรับประกันนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

ฮาเมอร์จะประเมินการขนส่งหรือวัสดุที่มีข้อบกพร่องตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และจะรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์

รายละเอียดที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องเคลม ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าไปหรือกลับมาจากสถานที่ติดตั้ง เพื่อถึงมือ ตัวแทนติดตั้งที่ลูกค้าได้ติดตั้งสินค้าหรือซื้อสินค้ามา

ระยะเวลาการรับประกัน

การรับประกันผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์จะอยู่ภายใน 1 ปีหลังจากวันที่ซื้อ

การรับประกันมอบให้โดย

การรับประกันมอบให้โดย บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด การรับประกันจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนซ่อมแซมหรือคืนเงินในกรณีที่มีความบกพร่องในตัวสินค้าอย่างมีสาเหตุชัดเจน และมีเหตุผล ลูกค้าจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าหากสินค้าที่ถูกคืนไม่อยู่ในคุณภาพที่เหมาะสม หรือไม่พบความบกพร่องที่เกิดจากตัวสินค้าจริง

คำจำกัดความในการรับประกันนี้
 • ฮาเมอร์ หมายถึง บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ผลิตโดย บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์แต่เพียงผู้เดียว
 • ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากฮาเมอร์ หมายถึงร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อจำหน่าย ติดตั้งและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
 • การติดตั้ง หมายถึง ขั้นตอนติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
 • การปรับเปลี่ยน หมายถึง การดัดแปลงใดๆ ซึ่งทำขึ้นกับยานพาหนะก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ฮาเมอร์, เอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์, คู่มือการใช้งาน, คู่มือการใช้งาน